Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske

Split, Iločka 6

 

Tel.   00358 (0)21 503 364

Fax:  00358 (0)21 503 365   

 

U Splitu, 26. siječanj 2007.godine

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Predsjednik Upravnog vijeća Tomo Galić dipl. ing.

Koturaška 51, 10000 ZAGREB

 

Predmet: Odgovori Agencije na prigovore potrošača

 

Poštovani gospodine Galić,

Ovim putem želim izraziti nezadovoljstvo sa postupanjem Agencije u slučajevima gdje su se potrošači električne energije – kategorije kućanstvo – obratili Agenciji u vjeri da će ista postupiti u skladu sa propisima koje je Agencija dužna provoditi u zatečenim situacijama, te zaštiti njihova prava u odnosu na isporučitelje električne energije.

I ako čitamo i nabrajamo iste propise (Zakon o energiji, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o zaštiti potrošača, Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom), očito je da ih isto niti tumačimo, a nažalost, niti ne provodimo. Iz navedenog razloga, a da bi i mi, potrošačke udruge, te HEP i Agencija, omogućili da potrošači dobiju «pravu» informaciju o svojim pravima u slučaju nezadovoljstva (žalba potrošača) sa ponašanjem isporučitelja električne energije, pozivam Vas da Agencija izradi i dostavi potrošačkim udrugama (Savjetovalištima) odgovarajuće obrazloženje u kojem će protumačiti položaj svih strana u žalbenom postupku za kategoriju «kućanstvo», u kojem bi se čim preciznije utvrdile pojedinačne nadležnosti.

Naime, u konkretnim slučajevima koji su meni dostavljeni, a to su:

-         J. D., 21000 Split,

-         S. D., 21000 Split, te

-         HUZP, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb (D. V.),

Agencija u niti jednom slučaju nije izašla u susret potrošaču i dala tumačenje stvarnih činjenica u konkretnom slučaju, već su se potrošači ili ponovo uputili prema isporučitelju električne energije – Povjerenstva (i ako je taj dio postupka ili okončan ili su istekli rokovi za njegovo okončanje) ili se upućuju stvarno nadležnom sudu.

         Nalazimo da dosadašnje ponašanje Agencije nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu prava potrošača u odnosu prema isporučitelju električne energije, te da je Agencija trebala zauzeti drugačiji stav u navedenom.

         Konačno, želimo da uz kvalitetnu suradnju svih stranaka u postupku omogućimo učinkovito, a prije svega pravično rješavanje žalbi i prigovora potrošača.

         Uz pozdrav i poštovanje,

 

Predsjednik:

 

Nenad Kurtović

Dostaviti: Udrugama za zaštitu potrošača - svima