Telekomunikacije i potrošači

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama objavljen je u

"Narodnim novinama" br. 70 od 8. lipnja 2005., a stupio je na snagu 16. lipnja 2005.

 

Potrošače će vjerojatno najviše zanimati nova zakonska rješenja koja se odnose na:

1. Posebne odredbe davatelja javnih telekomunikacijskih usluga (TK)

2. Podnošenje i rješavanje prigovora i traženje naknade

3. Rješavanje sporova uz posredovanje Vijeća korisnika telekomunikacijskih usluga (VKTKU)

4. Cijene usluga i njihova regulacija

5. Zastara

 

ad 1/  Zaštita od zlouporaba (članak 42. Zakona)

* Davatelji javnih telekomunikacijskih usluga - a to su sve kompanije TK, a ne samo HT - dužni su korisnicima svojih usluga osigurati primjerenu zaštitu od zlouporaba i prijevara, a korisnici nisu dužni namiriti troškove koje je prouzročila treća strana.

* Pretpostavljam da se pod takvom zlouporabom, odnosno prijevarom mogu smatrati i tzv. 'dialeri'.

U tom smislu trebat će tražiti objašnjenje od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka 

 

ad 2/ Podnošenje prigovora (članak 49. Zakona)

* Prigovore na iznose računa za pružane TK usluge usluge podnose se (kao i do sada) u roku od 30 dana od dana izdavanja (a ne od dana primitka) računa.

* Međutim, prigovore na kakvoću TK usluge podnose se u roku od 30 dana  od dana 

obavljene TK usluge.

* Ako se pak prigovor odnosi na određene pozivne brojeve, odnosno na određenu vrstu odlaznih poziva (vidljivih u podrobnom ispisu računa) korisnik - ali i pretplatnik - može zahtijevati,a davatelj usluga je dužan omogućiti zabranu tih odlaznih poziva bez naknade, ali samo do rješenja prigovora.

* No, potrebno je podsjetiti da u članku 46. Zakona postoji odredba koja glasi:

"Operater i davatelj osnovnih TK usluga,....mora pretplatnicima   (ali ne i  korisnicima, op.AM)  na njihov zahtjev omogućiti jednostavnu i besplatnu  zabranu određenih vrsta odlaznih poziva, odnosno poziva na određene brojeve ili skupine brojeva".

* Pretplatnici i korisnici TK usluga koji nisu zadovoljni odgovorom na prigovor, trebaju se - kao i do sada - žalbom u pisanom obliku obratiti Povjerenstvu za reklamacije koje djeluje (ili bi trebalo djelovati) pri davatelju TK usluga.

 

ad 3/ Rješavanje sporova putem VKTKU (članak 50. Zakona)

* Tek nakon prigovora i žalbe pretplatnici i korisnici TK usluga mogu (ali ne moraju) nastali spor pokušati riješiti putem VKTKU koje se osniva pri Hrvatskoj agenciji za telekonunikacije (HATK).  HATK će najprije pokušati spor riješiti postupkom mirenja (NN 163/03) - po mogućnosti nagodbom -, a ako ne uspije slijedi arbitražni postupak.(NN 88/01).

* Pretplatniku odnosno korisniku koji nije zadovoljan rješenjem žalbe od davatelja TK usluge,

a ne želi koristiti mirenje ili arbitriranje VKTKU, preostaje jedino da se tužbom obrati mjerodavnom (općinskom) sudu.

 

ad 4/ Cijene usluga (članak 63. Zakona)

* Korisnik TK usluge osim cijene stvarno pružane TK usluge (tj. odlaznih poziva) plaća cijenu usluge koja može, ali ne mora obuhvatiti jednokratnu naknadu koja odgovara cijeni priključka, naknadu za mjesečno ili dulje obračunsko razdoblje ('paušal' za tzv.'hladni pogon').

* Izmjenom toga članka Zakona omogućeno je davateljima TK usluga  da ne zaračunavaju paušal

(što ranijim tekstom nije bilo omogućeno). No, upitno je hoće li HT 'dragovoljno' odustati od zaračunavanja paušala ili će to tek učiniti pod pritiskom konkurencije.  

  

ad 5/ Zastara (članak 118. Zakona)

* Svaki prekršajni postupak zastarjeva nakon tri godine, a ako je prekršajni postupak pokrenut i

prekinut, zastarjeva nakon 6 godina (tzv. apsolutna zastara).

* Za sve ostale slučajeve pružanja TK usluga (kada nije pokrenut prekršajni postupak pred mjerodavnim prekršajnim sudom) zastara teče jednu godinu (članak 378. sadašnjeg Zakona o obveznim odnosima, odnosno članak 232. Zakona o obveznim odnosima koji stupa na snagu

1. siječnja 2006.).

 

 

AM - 2005-06-21