Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

 

O djelovanju suda

Sud časti djeluje pri  Hrvatskoj gospodarskoj komori  od 1989. godine.

 

Sud je osnovan  sa ciljem:

- promicanja dobrih poslovnih običaja,

- jačanja poslovnog morala,

- unapređivanja gospodarstva i

- razvoja komorskog sustava kao cjeline.

 

U ostvarivanju ovih ciljeva Sud  prvenstveno nastoji svaki  spor riješiti mirnim putem, odnosno zaključivanjem nagodbe među strankama. U tu svrhu provodi se prethodni postupak mirenja, u kojem   stranke mogu razriješiti i svoj materijalni dio zahtjeva. Takvim djelovanjem Sud časti utječe i na rasterećivanje redovnih sudova. Naime dosadašnja praksa je pokazala da je upravo povreda dobrih poslovnih običaja česti razlog pokretanja parnica pred redovnim sudovima radi naknade štete, raskida ugovora, primjene instituta garancije za ispravno funkcioniranje prodane stvari i tome slično.

 

 U vršenju svoje funkcije Sud je nezavisan i sudi na temelju ustava, zakona, priznatih međunarodnih pravila, podzakonskih akata, općih akata Komore i dobrih poslovnih običaja.

 

Postupak pri Sudu časti pokreće se prijavom.

 

 Za pokretanje postupka ne plaća se pristojba. No to ne znači da stranke ne mogu imati troškove u postupku. Tu se prvenstveno misli na slučajeve kada Sud utvrdi potrebu izvođenja dokaza vještačenjem,u kojem slučaju troškove vještačenja snose stranke.

 

 Za podnošenje prijave propisan je subjektivni i objektivni rok, pa tako stranka može podnijeti prijavu u roku 3 mjeseca od  dana saznanja za učinjenu povredu i učinioca odnosno u  roku 6 mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

 

Prijava se može podnijeti samo protiv članica Komore koje su u obavljanju gospodarske djelatnosti i prometa roba i pružanju  usluga na području Komore povrijedile  dobre poslovne običaje, odnosno odredbe statuta i drugih općih akata Komore, bilo da su  to članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećim osobama.

 

Najčešće povrede dobrih poslovnih običaja zbog kojih se podnose prijave ovome Sudu su:

 

-svjesno neispunjavanje ugovornih obveza,

-pružanje usluga loše kakvoće pod vidom dobre kakvoće,

-nepoštivanje zakonskih normi koje propisuju ponašanje pravnih osoba u prometu robe i usluga,

-postupanje usmjereno na rušenje ugleda drugih gospodarstvenika,

-nepriznavanje reklamacija kupaca te nepostupanje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,

-kršenje odredaba općih akata Hrvatske gospodarske komore i etičkih kodeksa donesenih od strane strukovnih udruženja koja djeluju unutar Hrvatske gospodarske komore.

 

Ono što je specifično za rad ovog Suda je da Sud  ne može donositi  kondemnatorne  i konstitutivne presude, dakle presude kojima bi se prijavljenom naložilo da nešto učini ili trpi u korist prijavitelja, odnosno kojima bi se primjerice raskinuo ugovor. Međutim, sud može , nakon  što na stručan i objektivan način utvrdi činjenično stanje i konstatira da postoji povreda dobrih poslovnih običaja  izreći jednu od  mjera koja je predviđena Statutom i Pravilnikom o Sudu časti pri hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj 64/2001.).

 

Tako sud može izreći mjeru : opomene,  javne opomene uz objavljivanje  na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore,  odnosno mjeru javne opomene uz objavljivanje u tisku. Ove mjere nemaju samo represivni karakter, već  i preventivni , a to je sprječavanje povrede dobrih poslovnih običaja , usmjeravanje stranaka ka mirnom rješavanju spora kao i edukacija i upozoravanje članica na potrebu primjerenog ponašanja prema potrošačima.

 

Navedene mjere izriče prvostupanjsko vijeće suda  koje je sastavljeno od jednog suca kao predsjednika vijeća i dvojice sudaca, dok o žalbama izjavljenim na prvostupanjske presude, odnosno rješenja odlučuje drugostupanjsko vijeće sastavljeno od jednog suca kao predsjednika i četiri suca.

 

Mjera opomene izvršava se samo dostav­lja­njem pravomoćne presude prijav­ljenom protiv koje­g je izrečena.

 

Mjera javne opomene uz objav­ljiva­nje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore izvršava se objav­ljiva­njem pravo­moćne presude u skraćenom obliku na sjednici Skupštine Hrvat­ske gospodarske komore i objavom u glasilu Hrvatske gospodarske Komore »HGK Info«.

 

Mjera javne opomene uz objav­ljiva­nje u javnom tisku izvr­šava se objav­ljiva­njem pravomoćne presude u skraćenom obliku o trošku prijav­ljenoga u nekom od dnevnih ili tjednih glasila, kako je to već određeno u presudi.

 

Izrečena mjera ne može se izvršiti po proteku dvije godine od njenog donošenja.

 

Rokovi za brisanje mjera iz Sudskog registra mjera:

 

1 godina od pravomoćnosti presude kojom je izrečena mjera opomene,

 

2 godine od pravomoćnosti presude kojom je izrečena mjera javne opomene uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore,

 

3 godine od pravomoćnosti presude kojom je izrečena mjera javne opomene uz objavljivanje u štampi,a sve pod uvjetom da prijav­ljenom u tom roku nije izrečena nova mjera.

 

U svom daljnjem djelovanju Sud  ima za cilj jačati svoj utjecaj među članicama pa tako  utjecati i na  poštivanje  mjera izrečenih  protiv narušavanja društvene discipline.

 

U svom radu Sud surađuje sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatskom obrtničkom komorom, državnim inspektoratima, udrugama za zaštitu potrošača te drugim institucijama.

 

KAKO SASTAVITI PRIJAVU

 

Postupak pri Sudu časti pokreće se pismenom prijavom.

 

Kroz dosadašnju praksu Suda uočeno je da prijava stranke u nemalom broju slučajeva nije u dovoljnoj mjeri razumljiva, odnosno ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti. Zbog toga je na ovoj stranici dan prikaz elemenata koje bi prijava trebala sadržavati, odnosno koje bi prijavitelj trebao imati u vidu prilikom sastavljanja prijave.

 

Naznaka da se prijava podnosi

 

SUDU ČASTI PRI HRVATSKOJ

GOSPODARSKOJ KOMORI

Dalmatinska 10

10 000 ZAGREB

 

 

PRIJAVA

 

I.) PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE – PRAVNA OSOBA

 

Naziv pravne osobe

Sjedište

Broj telefona

Broj telefaksa

 

II.) PODACI O ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU

(uz prijavu se mora priložiti punomoć)

 

III.) PODACI O PRIJAVLJENOME

 

Naziv trgovačkog društva

Sjedište

 

IV.) ČINJENICE I RAZLOZI na kojima se temelji tvrdnja da su povrijeđeni dobri poslovni običaji, PODACI O VREMENU kada se povreda dogodila te ZAHTJEV prijavitelja

 

V.) Popis DOKUMENATA ili DRUGIH DOKAZA koji se prilažu uz prijavu, a kojima se dokazuje da je prijavljeni povrijedio dobre poslovne običaje.

 Ime i prezime svjedoka (ako ih ima)

 

VI.) Vlastoručni potpis prijavitelja ili ovlaštenog punomoćnika

 

I.) PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE – FIZIČKA OSOBA

 

Osobno ime

Adresa stanovanja

Broj telefona

Mobilni telefon

 

II.) PODACI O PUNOMOĆNIKU (ako prijavitelj ima punomoćnika)

(uz prijavu se mora priložiti punomoć)

 

Osobno ime punomoćnika

Adresa stanovanja

Broj telefona

 

III.) PODACI O PRIJAVLJENOME

 

Naziv trgovačkog društva

Sjedište

 

IV.) ČINJENICE I RAZLOZI na kojima se temelji tvrdnja da su povrijeđeni dobri poslovni običaji, PODACI O VREMENU kada se povreda dogodila te ZAHTJEV prijavitelja.

 

V.) Popis DOKUMENATA ili DRUGIH DOKAZA koji se prilažu uz prijavu, a kojima se dokazuje da je prijavljeni povrijedio dobre poslovne običaje.

 Ime i prezime svjedoka (ako ih ima).

 

VI.) Vlastoručni potpis  prijavitelja ili ovlaštenog punomoćnika.