Izmjene i dopuna propisa RH

 

 

                                                            OPCI  NAPUTAK

 

 

1. Nedovoljno poznavanje načina izrade i donošenja izmjena i dopuna propisa u Republici

    Hrvatskoj zahtijevalo je pobliže upoznavanje potrošača s tim načinom odnosno postupkom.

 

2. Ovaj OPĆI NAPUTAK sadrži tri dijela:

    2.1. Izmjene i dopuna Zakona

    2.2. Izmjene i dopuneUredaba Vlade Republike Hrvatske

    2.3. Izmjene i dopune pravilnika, naredaba i naputaka

 

ad 2.1. Izmjene i dopune zakona donose se po istom postupku kao i sami zakoni.

             U Poslovniku Hrvatskoga sabora - pročišćeni tekst ("Narodne novine br.

             6/02, 41/02, 91/03 i 58/04)

             * članak 129., stavka 1. glasi:

                " Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika i

                   radna tijela Sabora te Vlada."

             * članak 130. glasi:

                " Predlagatelji zakona mogu se, prilikom ukazivanja na potrebu donošenja zakona,

                   pozivati i na predstavke ili prijedloge koje, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske,

                   imaju pravo podnositi građani, a u svom sadržaju ukazuju na potrebu donošenja ili

                   izmjene pojedinog zakona."

            Iz sadržaja ovih članaka proizlazi da svoje prijedloge izmjene i dopune zakona trebaju

            uputiti:

            * bilo kojem zastupniku i/ili

            * klubu zastupnika i/ili

            * odgovarajućem (tzv. 'matičnom') radnom tijelu Sabora i/ili

            * Vladi Republike Hrvatske

    

            Ovdje je potrebno ukazati na sadržaj članka 26. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

            - pročišćeni tekst ("Narodne novine" broj 197/00, 24/01 i 22/05.

            Taj članak glasi:

             " Ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije moraju, kada u

                praćenju stanja u okviru svog djelokruga, ocijene da je potrebno, predložiti Vladi

                donošenje zakona, propisa ili drugog akta. 

                Uredi državne uprave u županijama i upravna tijela Grada Zagreba, u okviru praćenja

                stanja u upravnim područjima za koja su ustrojeni, mogu kad ocijene da je potrebno

                predložiti donošenje zakona ili drugog propisa ili drugog akta, o svom stajalištu

                obavijestiti Vladu i nadležno ministarstvo.

                Vlada zaključkom zadužuje ministarstva i središnja tijela državne uprave da u pitanjima

                iz svog djelokruga pripreme prijedloge zakona i drugih propisa te drugih akata, koje

                Vlada predlaže za donošenje Hrvatskom saboru i Predsjedniku Republike ili ih sama

                donosi, određujući osnovna pitanja koja se trebaju tim propisima i aktima urediti i rokove

                za njihovu izradu

                Vlada može zadužiti svoje radno tijelo, Ured za zakonodavstvo ili drugu svoju stručnu

                službu da pripremi prijedloge zakona oi drugih propisa, te drugih akata."

 

             Iz tog članka neprijeporno proizlazi da (i) ministarstva pripremaju prijedloge (izmjene i

             dopune) zakona - bez obzira kome građani upućuju svoje prijedloge (zastupniku, klubu

             zastupnika, radnom tijelu Sabora ili Vladi).

           

              Međutim, ministarstva neće uzimati u obzir prijedloge za izmjenu i/ili dopunu važećeg

              zakona, ako je Vlada Republike Hrvatske donijela zaključak da ministartsvo izradi novi

              prijedlog zakona.

              Konkretno. Nakon što je Vlada Republike Hrvatske donijela zaključak da ministarstvo

              izradi (primjerice) novi Zakon o trgovini, prestajala je postojati mogućnost da se donesu

              izmjene ili dopune postojećeg (važećeg) Zakona o trgovini. 

 

ad 2.2. Izmjene i dopune Uredaba i drugih propisa Vlade Republike Hrvatske

            Ove izmjene i dopune (Uredbe) donose se po istom postupku kao i sama Uredba.

            U Poslovniku Vlade RepublikeHrvatske članak 27. (u izvodu) glasi:

            " Prijedlozi uredbi i drugih propisa koje donosi Vlada dostavljaju se u obliku pravnih

               odredbi.........." 

            Vladi Republike Hrvatske te prijedloge upućuje mjerodavno ministarstvo, središnji državni

            ured za upravu ili državna upravna organizacija (vidi već spomenuti članak 26. Poslovnika)

            Svaka Uredba donosi se na osnovi odgovarjućeg zakona.

            Konkretno. Vlada Republike Hrvatske Opće uvjete isporuke električne energije

            ("Narodne novine" br. 8/91 do 81/97) donijela na temelju članka 23. (tada važećeg)

            Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine" br. 31/90 do 51/01).

            Taj je Zakon prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o tržištu električne energije

            ("Narodne novine" br. 68/01), a samim tim prestala je mogućnost donošenja novih izmjena

            i/ili dopuna Općih uvjeta.

            Stoga bi izrada i predlaganje izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta bilo bez oćčekivanog učinka.

 

ad 2.3. Izmjene i dopune pravilnika, naredaba i naputaka

            U Zakonu o sustavu državne uprave - pročišćeni tekst ("Narodne novine" 

            br. 190/03 i 199/03) članak 17. glasi:

            " Ministri, državni tajnici središnjih državnih ureda i ravnatelji državnih upravnih

               organizacija donose pravilnike, naredbe i naputke za provedbu zakona i drugih propisa kad

               su na to izrijekom ovlašteni, u granicama date ovlasti."

 

            Izmjene i dopune se donose po istom postupku kao osnovni akti.

 

            Međutim, kada stupi na snagu zakon koji u svojim prijelaznim i završnim odrdbama stavlja

            izvan snage dotadašnji zakon, prestaje i mogućnost izrade i predlaganja izmjena ili dopuna

            važećih parvilnika, naredaba i naputaka donesenih na temelju dotadašnjeg zakona.

            Konkretno. Kada je stupio na snagu Zakon o telekomunikacijama ("Narodne novine" br.

            122/03, 158/03 i 60/04) prestao je važiti Zakon o telekomunikacijama ("Narodne novine"

            br. 76/99 do 109/01), a samim tim i mogućnost izmjene ili dopune bilo kojega provedbenog

            propisa donesenog na temelju tog zakona.   

 

Zaključak. 

* Zakoni se mogu mijenjati i/ili dopunjavati potočno propisanom postupku.

* Provedbeni propisi se mogu mijenjati i/ili dopunjavati samo do isteka važenja zakona na temelju       

   kojih su doneseni.

 

 

 

Sastavio A. Miler

 

2005-03-19