DRŽAVNI INSPEKTORAT

Vrste inspekcija

 

Gospodarska inspekcija nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

- obavljanje djelatnosti trgovine (na domaćem tržištu, s inozemstvom, zaštitne mjere pri izvozu i uvozu, mjere oganičavanja obavljanja trgovine, nepošteno tržišno natjecanje, špekulacija, trgovačko posredovanje i dr.),
- obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti (razvrstavanje, minimalni uvjeti, kategorizacija ugostiteljskih i turističkih objekata i dr.),
- prijava i odjava turista te obračun, naplata i uplata boravišne pristojbe,
- obavljanje obrta,
- zaštita potrošača,
- cijene proizvoda i usluga, naknade, pristojbe, pretplate i druge slične naknade koje se zaračunavaju po propisu,
- temeljni zahtjevi, odnosno kakvoća, norme čija je primjena obvezna, sustav i ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima i normama, isprave koje moraju imati proizvodi, deklariranje, označavanje, obilježavanje i pakiranje proizvoda, procesa i usluga u proizvodnji, trgovini i uslugama (kakvoća proizvoda),
- valjanost žigova i isprava o ispravnosti mjerila te ispunjenja mjeriteljskih zahtjeva za pakovine,
- uporaba mjernih jedinica i njihovo navođenje u prometu roba,
- promet, umnožavanje i reproduciranje glazbenih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i video-kazetama, te računalnih programa,
- zaštita industrijskog obličja, žigova i korištenje oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda,
- izrada, ponuda za prodaju, prodaja, uporaba, uvoz i skladištenje proizvoda koji je izrađen prema izumu, odnosno koji je izravno dobiven postupkom koji je predmet izuma, bez odobrenja nositelja patenta,
- posebni uvjeti za obavljanje međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe,
- promet predmeta od plemenitih kovina,
- način i uvjeti stavljanja na tržište roba iz robnih zaliha.

 

Inspekcija rada i zaštite na radu nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i zaposlenika (radni odnosi i zaštita na radu), a posebice primjenu propisa koji se odnose na:
- obvezu poslodavca da zaposlenike u propisanim rokovima prijavljuje nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
- radno vrijeme, plaće, zapošljavanje i rad malodobnika, žena, trudnica, porodilja, invalida, stranaca i dr.,
- uvjete rada, zaštitu zaposlenika, sigurnost i zaštitu zdravlja zaposlenika,
- osobito zaštitu zdravlja malodobnika, žena i invalida.

 

Elektroenergetska inspekcija nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:

- gradnja, uporaba i održavanje elektroenergetskih dijelova građevina, postrojenja, procesa, opreme i instalacija za proizvodnju, prijenos, upravljanje elektroenergetskim sustavom, distribucija i potrošnja električne energije,
- kakvoća, promet, ugradnja, uporaba i održavanje elektrotehničkih proizvoda i procesa i obavljanje elektrotehničkih usluga,
- kakvoća električne energije,
- obavljanje djelatnosti proizvodnje, prijenosa, upravljanja elektroenergetskim sustavom i distribucije električne energije te potrošnje električne energije s obzirom na racionalnu uporabu energije, sigurnost, pouzdanost i neprekinutost isporuke električne energije, zaštitu života i zdravlja ljudi i okoliša te materijalnih i drugih vrijednosti,
- provođenje ograničenja potrošnje električne energije,
- provođenje planova remonta elektroenergetskih građevina i postrojenja utvrđenih elektroenergetskom bilancom.

 

Rudarska inspekcija nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,
- tehnički normativi, zaštita na radu, sigurnost ljudi i imovine i zaštita okoliša prilikom istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina,
- zaštita od požara kod podzemnih rudarskih radova,
- izgradnja objekata i postrojenja u rudarskoj djelatnosti,
- eksploatacija mineralnih sirovina, objekata i postrojenja koji su u uporabi do završetka eksploatacije i uređenja prostora gdje se eksploatacija obavlja,
- uviđaji smrtnih ili grupnih nesretnih slučajeva ili izvanrednih događaja koji prouzrokuju veću materijalnu štetu,
- obavljanje rudarskih mjerenja te izrada i dopuna rudarskih planova i ostale dokumentacije,
- ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu,
- obavljanje poslova pravnih i fizičkih osoba registriranih za djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina.

 

Inspekcija posuda pod tlakom nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:
- izgradnja i rekonstrukcija kotlovskih postrojenja - kotlovnica (parnih i vrelovodnih),
- izgradnja, rekonstrukcija, ugrađivanje odnosno proizvodnja i uporaba parnih i vrelovodnih kotlova, stabilnih (parnih) posuda pod tlakom, pregrijača  pare i zagrijača vode te izmjenjivača topline, odnosno sve opreme koja se ubraja u opremu i postrojenja pod tlakom;
- tehnička svojstva i kakvoća materijala koji služe za izgradnju odnosno proizvodnju parnih kotlova i posuda pod tlakom;
- ispunjenje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u kotlovnicama (broj i opterećenost);
- ispunjenje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje se bave projektiranjem, konstruiranjem, izradom i montažom, te eksploatacijom kotlovskih postrojenja i kotlova.


Izvor:web stranice www.dirh.hr